การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 64  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546กลยุทธ์ในการจัดการความเครียดของนักกีฬาทีมชาติไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงเดือน โอทาน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2545กลวิธีการจัดการกับความเครียดของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนเขตการศึกษานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพ็ญศิริ โรจน์รุ่งศศิธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2548กลวิธีในการสร้างความมั่นใจเฉพาะอย่างแก่นักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัณณทัต รักชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2557การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาความวิตกกังวลและการรับรู้ความสำเร็จของนักกีฬาสืบสาย บุญวีรบุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, และอื่นๆ
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556การพัฒนาแบบวัดการจินตภาพในการออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉัตรกมล สิงห์น้อย, และอื่นๆ
2555การพัฒนาแบบวัดการหล่อหลอมเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ในการออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศธร ศรีทับทิม, และอื่นๆ
2552การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัชรินทร์ ปานอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559การพัฒนาโมเดลขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงานธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กรฎา มาตยากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กิตติมา เทียบพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยเชิงจิตวิทยาในกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สโรชา ตันติไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2558การเปรียบเทียบการจินตภาพการเคลื่อนไหวระหว่างนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; ธนากร อ่องสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2556การเปรียบเทียบเจตคติการออกกำลังกายของผู้ที่ออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิคดานซ์กับกิจกรรมฮูลาฮูปนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มลฤดี คทายเพ็ชร, และอื่นๆ
2545การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อจิตวิทยาการกีฬาและการนำจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ของผู้ฝึกสอนกีฬาสากลและกีฬาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทวี กรายไทยสงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2551ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนกีฬาต่อพฤติกรรมการสอนของผู้ฝึกสอนกีฬาสืบสาย บุญวีรบุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2556ความสัมพันธ์ของบรรยากาศจูงใจ เป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และความวิตกกังวลในนักกีฬาฟุตบอลระดับสูงสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประทีป ปุณวัฒนา, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; กุลธิดา เธียรผาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชิต เมืองนาโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์, และอื่นๆ