การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นพมณี เชื้อวัชรินทร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; ศรัณย์ ภิบาลชนม์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาวิชาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มิ่งมิตร สุเมธานุสรณ์, และอื่นๆ
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; วันทนี น้อยถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันทนี น้อยถนอม, และอื่นๆ
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กีรติกา อินทร์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เรื่อง จลนศาสตร์เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณปริญญา ทองสอน; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; ทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ทางชีววิทยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้เทคนิคเกมพรรณธร คงใหญ่; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) : กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทราสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; นิติธรรม จันทร์แจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรานพมณี เชื้อวัชรินทร์; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นิติธรรม จันทร์แจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่อง ยีนและโครโมโซมด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จรรยารักษ์ กุลพ่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรีไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; ยุดาวดี สุขมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; นราวดี จ้อยรุ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; วรรณพร ยิ้มฉาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; คนิษา ลำภาศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรินทร์ ศรีพล, และอื่นๆ
2557การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พัชรินทร์ ศรีพล; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศนพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; วรลักษณ์ เอียดรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ากิตติมา พันธ์พฤกษา; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์