การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นพมณี เชื้อวัชรินทร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; ศรัณย์ ภิบาลชนม์, และอื่นๆ
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; วันทนี น้อยถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กีรติกา อินทร์ชัย, และอื่นๆ
2564การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เรื่อง จลนศาสตร์เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์, และอื่นๆ
2563การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ทางชีววิทยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้เทคนิคเกมพรรณธร คงใหญ่; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรานพมณี เชื้อวัชรินทร์; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นิติธรรม จันทร์แจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; คนิษา ลำภาศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พัชรินทร์ ศรีพล; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศนพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; วรลักษณ์ เอียดรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษามโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้ากิตติมา พันธ์พฤกษา; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; สัจจาพร ภู่ประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติมณเทียร ชมดอกไม้; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จักรกฤษณ์ ชวนฤทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการทำงานกลุ่มและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนพมณี เชื้อวัชรินทร์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; เจนจิรา สีนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธัญชนก ทาระเนตร, และอื่นๆ
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนทัศน์ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพมณี เชื้อวัชรินทร์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ศิริวรรณ เอี่ยมประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนทัศน์ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพมณี เชื้อวัชรินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ เอี่ยมประเสริฐ, และอื่นๆ
2561ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่อง ระบบนิเวศสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; ภริตา ตันเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; จิรัชญา นวนกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์