การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นงเยาว์ เปรมกมลเนตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ทรรศนะของผู้บริหารห้องสมุดนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลียว พันธุ์สีดา, และอื่นๆ
2547การพัฒนาฐานข้อมูลนิยามคำศัพท์วิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์น้ำทิพย์ วิภาวิน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์, และอื่นๆ
2557การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิชัย บวชไธสง, และอื่นๆ
2553การรับรู้คุณภาพการบริการสารสนเทศของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภากร สุจริตชัย, และอื่นๆ
2551การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิรประภา สว่างวงศ์,2505, และอื่นๆ
2546การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลียว พันธุ์สีดา, และอื่นๆ
2557การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุวรรณ กันหาโนน, และอื่นๆ
2554ความต้องการสารสนเทศของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชราภรณ์ ตังควณิชย์, และอื่นๆ
2552แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานครขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; กนกพร อ่อนบุญ; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานครนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกพร อ่อนบุญ, และอื่นๆ