การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นคร ละลอกน้ำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่อง การเขียนโปรแกรม KidBright สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; พัฒนะ พิพัฒน์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่อง การเขียนโปรแกรม KidBright สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฐิติชัย รักบำรุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นคร ละลอกน้ำ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัฒนะ พิพัฒน์ศรี, และอื่นๆ
2563การพัฒนาการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่อง ออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นคร ละลอกน้ำ; วีระพันธ์ พานิชย์; ปริวรรษ วงค์แสงคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่อง ออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นคร ละลอกน้ำ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีระพันธ์ พานิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริวรรษ วงค์แสงคำ, และอื่นๆ
2560การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ทัศนธาตุสู่การสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; นุชนารถ สมวาที; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นคร ละลอกน้ำ; ฐิติชัย รักบำรุง; ธนพงศ์ ศิริบุตรวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นคร ละลอกน้ำ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติชัย รักบำรุง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพงศ์ ศิริบุตรวงษ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงสำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; นคร ละลอกน้ำ; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พับลิชเชอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ไพโรจน์ เบาใจ; นคร ละลอกน้ำ; วัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; นารี ผามั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่เรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; อนุชา กนกถาวรธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการออกแบบและนำเสนอเรื่อง การดราฟรูปโดยใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฐิติชัย รักบำรุง; นคร ละลอกน้ำ; วันเพ็ญ กันสุทธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาดำรัส อ่อนเฉวียง; นคร ละลอกน้ำ; เชน ชวนชม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การสร้างหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วีระพันธ์ พานิชย์; นคร ละลอกน้ำ; วาทินี สะกะมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นคร ละลอกน้ำ; ฐิติชัย รักบำรุง; ศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; นคร ละลอกน้ำ; นราวิชญ์ ศรีเปารยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นคร ละลอกน้ำ; วีระพันธ์ พานิชย์; วรัญญา เสนสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นคร ละลอกน้ำ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีระพันธ์ พานิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรัญญา เสนสม, และอื่นๆ
2558การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจำ รายวิชาการออกแบบสารสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานคร ละลอกน้ำ; ศักดา สุจริต; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์