การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการความเสี่ยงระบบน้ำอุปโภค-บริโภคในตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กิตติพันธ์ จันทาสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การทดลองห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นต่อต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กมลพล ขยันหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การพัฒนาสมการความสูงคลื่นซัดบนโครงสร้างพื้นเอียงผิวไม่เรียบธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ต่อการลดทอนคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาภาคสนามสภาพอุทกพลศาสตร์วิกฤตสำหรับการปลูกต้นไม้ป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาศักยภาพของแนวต้นไม้ในการลดพื้นที่น้ำท่วมชายฝั่งเนื่องจากคลื่นพายุซัดชายฝั่ง โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตรืกับชายฝั่งสมมติธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การศึกษาสภาพทางภูมิประเทศและสมุทรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางกายภาพของชายฝั่งทะเล ตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ผลกระทบของรูปแบบการวางวัสดุผิวต่อความสูงคลื่นซัดบนโครงสร้างพื้นเอียงแบบลูกบาศก์คอนกรีตธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557ระดับคลื่นซัดบนพื้นเอียงแบบขั้นบันไดธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์