การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขุมเหมืองเก่าในจังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การเฝ้าระวังและบ่งชี้สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) บริเวณชายหาดบางแสน-วอนนภา ชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้หอยแมลงภู่ (Perna viridis) เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพการปนเปื้อนของสาร Bisphenol A ในบริเวณชายฝั่งทะเลสมพร มูลมั่งมี; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; หยาดเพชร โอเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ณรงค์ พลีรักษ์; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้ไอโซโทปเสถียรในการบ่งชี้ผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งบางแสน-วอนนภาถนอมศักดิ์ บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสารเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนาบุญรัตน์ ประทุมชาติ; บัลลังก์ เนื่องแสง; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541พฤติกรรมของสารอาหารในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถนอมศักดิ์ บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559แพลงก์ตอนสัตว์เศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยตอนใน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554สมถวิล จริตควร; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อลงกรณ์ พุดหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561แหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งเทศบาลเมืองสัตหีบจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; ฉัตรธิดา ชามนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561แหล่งที่มาและการเพิ่มกำลังทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยองถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; อภิญญา นวคุณ; ธนวันต์ ผาดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561แหล่งที่มาและการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ในป่าชายเลนเมืองใหม่บริเวณปากคลองห้วยละมุจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วรรธนะภัฎ อยู่ไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์