การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดำรัส อ่อนเฉวียง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดวงพร ธรรมะ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธีรภัทร์ สุขสบาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; นาจนารี นพเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวต่อเลโก้เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อัจฉราพรรณ สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนทรัพย์ โกกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสุขมิตร กอมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนทรัพย์ โกกอง, และอื่นๆ
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดำรัส อ่อนเฉวียง; ดวงพร ธรรมะ; ดารา ทองมนต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนะวัฒน์ วรรณประภา; อรพรรณ เจริญศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ดำรัส อ่อนเฉวียง; ธนะวัฒน์ วรรณประภา; วันวลิต เผ่าเผด็จการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดำรัส อ่อนเฉวียง; ดวงพร ธรรมะ; เกศินี ไพศาลภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาจีนกลาง เรื่อง พินอิน ด้วยกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พิมพ์วิภา มะลิลัย; ดำรัส อ่อนเฉวียง; สุขมิตร กอมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดยโปรแกรมนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายดำรัส อ่อนเฉวียง; ดวงพร ธรรมะ; เบญจพร ตีระวัฒนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกโดยโปรแกรมนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจพร ตีระวัฒนานนท์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาจีนกลางเรื่อง พินอินด้วย Google classroom สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3สุขมิตร กอมณี; ดำรัส อ่อนเฉวียง; พิมพ์วิภา มะลิลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาจีนกลางเรื่อง พินอินด้วย Google classroom สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3สุขมิตร กอมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์วิภา มะลิลัย, และอื่นๆ
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาดำรัส อ่อนเฉวียง; นคร ละลอกน้ำ; เชน ชวนชม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาวีดิทัศน์เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; แพรวพรรณ เพชรพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาวีดิทัศน์เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แพรวพรรณ เพชรพรหม, และอื่นๆ
2563การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Paint.Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; ขัตติยา วงค์ษาแก่นจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Paint.Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขัตติยา วงค์ษาแก่นจันทร์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ศุภนันท์ ทับท่าช้าง; ดวงพร ธรรมะ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์