การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ณรงค์ พลีรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศณรงค์ พลีรักษ์; ดำรงชัย รอบรู้; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; ดำรงชัย รอบรู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2556การจำแนกชนิดหินโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-5 TM กรณีศึกษา : 7 อำเภอของจังหวัดเลยสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2556การจำแนกชนิดหินโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat-5 TM กรณีศึกษา : 7 อำเภอของจังหวัดเลยสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2555การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์และแบบจำลอง Markov chain เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ?bกรณีศึกษา อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี = An application of geoinformatics and Markov chain model for studying land use change : a case study of Nong Yai district, Chon Buri provinceสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; ธนิก ไม้น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเมธ สายสมุทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์.
2558การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; สุพิชชา ภมรจันทรมัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; จันทนีย์ บุญมามีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันของจังหวัดชลบุรีณรงค์ พลีรักษ์; อติวิชญ์ มิตรงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2556การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา : เกาะช้าง จังหวัดตราดสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2556การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา : เกาะช้าง จังหวัดตราดสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ณรงค์ พลีรักษ์; ยุทธการ อัศวินะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2556การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา : อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2556การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา : อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2555การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลอ้างอิงในการเดินอากาศตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2558การพัฒนา Web map services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; โสภาวดี โชติกลาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลภัยน้ำท่วมเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์ กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; นรเทพ ศักดิ์เพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดจันทบุรีณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; พิชณะ คงยั่งยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การศึกษาความสัมพันธ์ของมุมถ่ายภาพที่ส่งผลต่อรายละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; สิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์