การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชิตพล ชัยมะดัน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 93  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมในเขตอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; สุริยันต์ จันทร์ทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนิภาพร รอดไพบูลย์; ชิตพล ชัยมะดัน; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนไตรภาคีจันท์ 1 โมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ชิตพล ชัยมะดัน; ธิดารัตน์ นามณีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การประเมินผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ชิตพล ชัยมะดัน; ณัฐพัชร์ ฬาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดชิตพล ชัยมะดัน; สมยา จันทร์ฟัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; นวรัตน์ ชาปัทมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การลักลอบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายกรณีศึกษา : ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กลั่นตอง จานตาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การลักลอบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายกรณีศึกษา : ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กลั่นตอง จานตาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การสร้าง การเผยแพร่และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล กงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2559ความคิดเห็นของกำลังพลต่อการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธีชิตพล ชัยมะดัน; ไพศาล พิศาลยุทนาพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภินันทน์ หิรัญขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2559ความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; ขวัญดาว ศรีวาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดชิตพล ชัยมะดัน; วิสา วงศ์ทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2559ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; สมเจตน์ ผลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; ประทักษ์ ศรุตาธีรเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจราจรสถานีตำรวจภูธรคลองลึก : กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลอรัญประเทศชิตพล ชัยมะดัน; ปุณณรัตน์ อาษานอก; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ