การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชิตพล ชัยมะดัน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2563การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนิภาพร รอดไพบูลย์; ชิตพล ชัยมะดัน; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ, และอื่นๆ
2563ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านงบประมาณของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านงบประมาณของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ, และอื่นๆ
2563คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวัชร์ สุดแก้ว, และอื่นๆ
2560คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนของที่ทำการปกครองศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; สวรรยา ทับขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนของที่ทำการปกครองศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวรรยา ทับขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ชิตพล ชัยมะดัน; ประภัสสร เจริญนาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภัสสร เจริญนาม, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาชิตพล ชัยมะดัน; วิไลลักษณ์ เสริมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ชิตพล ชัยมะดัน; ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ, และอื่นๆ