การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยพจน์ รักงาม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 52  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ชัยพจน์ รักงาม; วันวิสา นาโสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ชัยพจน์ รักงาม; ประวัติศาสน์ อภิชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดชัยพจน์ รักงาม; รุวิญา ถือสัตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอปลวกแดง สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ชัยพจน์ รักงาม; ญาณิศา ประสิทธิ์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนของครูกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตทับทิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรีชัยพจน์ รักงาม; วันรบ บุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดชัยพจน์ รักงาม; สุเมธ งามกนก; สาวิตรี จำปาศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชัยพจน์ รักงาม; ณัฐชา จันทร์ดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปางสีดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; อธิป นามรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; ศศิวิมล ป้องวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราดชัยพจน์ รักงาม; วรรษมน อานามวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) สังกัดเมืองพัทยาชัยพจน์ รักงาม; วันเพ็ญ เจิมจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการจัดกการเรียนการสอนของครูโรงเรียนการจัดการเรียนร่วมกลุ่มคุณภาพกบินทร์บุรี 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; สุทธิรักษ์ คำพานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชัยพจน์ รักงาม; รังสิยา บุญยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในเครือข่ายกรมหลวงชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; กัลยา เจริญมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูอัตราจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ชัยพจน์ รักงาม; จิรภา พันศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปลวกแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ชัยพจน์ รักงาม; มยุรี จัดดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ชัยพจน์ รักงาม; ตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; กษมา ศรีศัมภุวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1ชัยพจน์ รักงาม; เอกลักษณ์ ชนม์ประกาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานพัสดุโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; นิพาดา รอดดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์