การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการกลุ่มโดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนเว็บ เรื่อง พันธุศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; กุลธิดา ขันสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การพัฒนาการรูปร่างภายนอกของโคพีพอด, Microcyclops, SPชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยเน้นระดับของการสืบเสาะเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; ศศิวัฒน์ เดชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบประสาทและความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรัสยา นาคราช, และอื่นๆ
2554การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์. (ปีที่ 1 ของโครงการต่อเนื่อง 2 ปี)ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาอนุกรมวิธานของไบรโอซัวทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; บรรณวิชญ์ แพงสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การสำรวจซิลิเอทโปรโตซัวในน้ำทะเลในจังหวัดชลบุรีชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; ณัฐธิดา เยาวลักษณ์โยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; น้ำอ้อย ไกรภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การแพร่กระจาย ค่าความชุกและ สัณฐานวิทยาของปรสิตที่ระบาดในกุ้งทะเล เศรษฐกิจ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การให้บริการเชิงนิเวศของปลิงดำแข็ง Holothuria (Halodeima) atra Jager, 1833 ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; วิสสุตา ลามโยไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ความหลากชนิดของหอย (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) บริเวณป่าชายเลนปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิมล เปี่ยมกลัด, และอื่นๆ
2556ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; รุจิรา จำปาปน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดหลังการขุดลอกคลองบริเวณพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐรินทร์ กวางอิน, และอื่นๆ
2560ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารในวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; สุภาพร สังข์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยเน้นการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; เนตรดาว สร้อยแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; ศิวพร ศรีจรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539สำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของไก่บ้าน (Gallus gallus domesticus) ของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558อนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วบริเวณภูเขาหินปูนในจังหวัดเชียงรายสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภานัน จันทร์ก๋อง, และอื่นๆ