การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จันทรวรรณ แสงแข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเลและ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย.จันทรวรรณ แสงแข; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562กลไกการตายแบบอะโพโทซิสโดยสารอนุพันธ์ของ Aeroplysinin-1 ต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; ชำนาญ ภัตรพานิช; จันทรวรรณ แสงแข; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์, และอื่นๆ
2555การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดจาก Streptomyces CH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลนจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกันจันทรวรรณ แสงแข; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, และอื่นๆ
2560การออกแบบและพัฒนาสารจากโครงสร้างพื้นฐานของสารธรรมชาติทางทะเล Aeroplysinin -1 เพื่อให้มีฤทธิ์ต้านมะเร็งอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543คุณสมบัติต้านออกซิเดชั่นและต้านโรคมะเร็งของ Terpene : โดยทำปฏิกิริยากับ ฮัยดรอกซิลแรดดิคัล ซุปเปอร์ออกไซด์แรดดิคัล และฮัยโดรเจนเปอร์ออกไซด์จันทรวรรณ แสงแข; สำรี มั่นเขตต์กรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ผลของสารสกัดหยาบจากใบบัวหลวงต่อหลอดเลือดเอออร์ตาที่แยกจากหนูขาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและหนูขาวที่มีความดันโลหิตปกติจันทรวรรณ แสงแข; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2549ผลร่วมกันของยาต้านเบต้าแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์และแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์ต่อการดำเนินโรคระยะแรกในภาวะหัวใจล้มเหลวเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; อาดูลย์ มีพลู; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2537รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2008ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ glioma เซลล์ (ASK) และอะโพโทซิสของสารสกัดจากฟ้าทลายโจร.จันทรวรรณ แสงแข; สาธิญา อาจริยาภิบาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารเมตาโบไลท์ที่ออกฤทธิ์ชีวภาพ จากแอคติโนแบคทีเรียในซับออร์เดอร์ Micromonosporineae ที่แยกจากตะกอนทะเลจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2554ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดบริสุทธิ์ลำบิดดงและท้าวแสนปมจันทรวรรณ แสงแข; วารี เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอะโพโทซิส ของสารสกัดจาก Sargassum oligocystum Montagneจันทรวรรณ แสงแข; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551แอคติโนมัยชีทจากป่าชายเลนที่สร้างสารไบโอแอคทีฟยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทรวรรณ แสงแข; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, และอื่นๆ