การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อารีรัตน์ ขำอยู่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ มุ่งการงาน, และอื่นๆ
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรุณี เผื่อนด้วง,2507, และอื่นๆ
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อรุณี เผื่อนด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพชีวิตการทำงานของวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สังวาลย์ สกะมณี, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; สุนิษา เข็มทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนเครือกรุงเทพดุสิตเวชการภาคตะวันออกเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; ณิชกานต์ กัญเจียก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสหัทยา รัตนจรณะ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อำไพ อภิสุนทรางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลางเขต 5อารีรัตน์ ขำอยู่; อรวรรณ วรรณสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; สิริพิมพ์ ชูปาน; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; สหัทยา รัตนจรณะ; ดำรงศักดิ์ สงเอียด, และอื่นๆ
2549ปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ การสนับสนุนทางสังคมกับเชาวน์อารมณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไล จัตตุวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2559พฤติกรรมการบริการของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกตามการรับรู้ของผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นสหัทยา รัตนจรณะ; อารีรัตน์ ขำอยู่; นุชจิรา ศรีขจรเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออกจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; นุจรี เนตรทิพย์; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2540พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; นุจรี เนตรทิพย์, และอื่นๆ
2560วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; บังอร สัตยวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทราอรัญญา ปาละกะวงศ์; อารีรัตน์ ขำอยู่; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; นราตรี อภิชัยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559องค์การพยาบาลในทศวรรษหน้าของโรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวรรณี เดียวอิสเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; ปราณี ภู่ให้ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; รุ่งรัตน์ ชวนชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560องค์ประกอบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลโรคผิวหนังตามมุมมองของบุคลากรในสถาบันโรคผิวหนังอารีรัตน์ ขำอยู่; วรรณี เดียวอิศเรศ; ฑรงฆพร ลีรัตนเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยนอกอารีรัตน์ ขำอยู่; จุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กนกวรรณ มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์