กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6520
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to competencies of periopertive ptient cre mong professionl nurses in the Regionl Hospitl, Ryong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
อารีรัตน์ ขำอยู่
จุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาลศัลยศาสตร์
การดูแลก่อนศัลยกรรม
การดูแลหลังศัลยกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยการที่พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลที่ให้กัยผู้มารับบริการการวิจัยเชิงบรรยายหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำงาน การพัฒนาตนเองการศึกษาต่อเนื่องกับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดระยองกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 101 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ และสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .92 และ .91 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่า มีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด โดยรวมอยู่ในระดับสูง และรับรู้การปฏิบัติการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูงสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย ผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับประสบการณ์การทำงาน (r= .26, p= .008) และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการพัฒนาเอง (r= .61, p= .000) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาต่อเนื่อง ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6520
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น