DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ"

Sort by: Order: Results:

  • โรซาลี แคฟฟรีย์; สายใจ พัวพันธ์; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; พอล แคฟฟรีย์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนตามลำดับขั้นจากกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในสถ ...
  • กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา; สายใจ พัวพันธ์; อุบล สาธิตะกร; อทิตยา พรชัยเกตุ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540)
  • เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; มณีรัตน์ ภาคธูป; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วรรณี บรรเทิง; จุฬาลักษณ์ บารมี; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; วาสนา นารักษ์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนในชนบทภาคอีสาน ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของผู้อบรมเลี้ยงดูเด็ก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account