DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "นิกร กาเจริญ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "นิกร กาเจริญ"

Sort by: Order: Results:

  • ภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
    งานวิจัยเรื่อง กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบรวมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก มีวัตถุปะสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างศิลปิน การรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก รูปแบบ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account