DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การจัดการ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การจัดการ"

Sort by: Order: Results:

  • สุธิดา แจ้งประจักษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
    การวิจัยเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มซอสพริกป้าพุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก ...
  • สุเนตร สุวรรณละออง; สุธิดา แจ้งประจักษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
    การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1. เพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 2. เพื่อศึกษาผลการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจั ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account