DSpace Repository

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "จันทร์ชลี มาพุทธ"

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "จันทร์ชลี มาพุทธ"

Sort by: Order: Results:

 • จันทร์ชลี มาพุทธ (2558)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ...
 • จันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; วัลภา พงษ์พันธุ์ (2558)
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 2) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก และ3) ศึกษาวิธีการส่งเสริมสมรรถ ...
 • สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; กัลยลักษณ์ อยู่เย็น (2558)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของวัดป่า เป้าหมาย และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัดป่า 2) บทบาทของวัดป่ากับการพัฒนาคนและสังคม 3) กระบวนการพัฒนาคนและสังคมของวัดป่า และ 4) ผลของการพัฒนาคนและสังคม โดยศึกษาจาก ...
 • จันทร์ชลี มาพุทธ (2555)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปรับตัวของนิสิต ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การปรับตัวของนิสิต และหาตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์ การปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย ...
 • จันทร์ชลี มาพุทธ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; พรทิพย์ สุขอดิศัย (2557)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุ วิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก เก็บข้อมูลโดย 1) การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุในภาคตะวันออก จำนวน 384 คน 2) การสัมภาษณ ...
 • เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์; จันทร์ชลี มาพุทธ; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอนาคต ใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account