DSpace Repository

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori และต้านการอักเสบของสาร 4-methoxycinnamaldehyde ที่ได้จากเหง้าเร่วหอมเพื่อใช้พัฒนาเป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร

Show simple item record

dc.contributor.author กล่าวขวัญ ศรีสุข
dc.contributor.author พรรณนิภา ศิริเพิ่มพูล
dc.contributor.author ปริยา ปะบุญเรือง
dc.contributor.author วรนาฎ จงโยธา
dc.contributor.author ณัฎฐกานติ์ จิรัณธนัฐ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned 2021-04-28T13:47:43Z
dc.date.available 2021-04-28T13:47:43Z
dc.date.issued 2561
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4062
dc.description โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 th_TH
dc.description.abstract สาร Trans-4-methoxycinnamaldehyde (MCD) ที่แยกจากเหง้าของเร่วหอม แสดงฤทธิ์ต้านอักเสบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบกลไกการต้านอักเสบของสาร MCD ในการศึกษานี้ทำการตรวจสอบกลไกต้านการอักเสบของสาร MCD ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโพพอลิแซคคาร์ไรด์ (LPS) และพบว่าสาร MCD สามารถยับยั้งการผลิต nitric oxide, prostaglandin E2 และ tumor necrosis factor- ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้น สาร MCD ยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ในระดับโปรตีนและ mRNA นอกจากนี้ยังยับยั้งการฟอสโฟรีเลชันของโปรตีน inhibitory B (IB) และการเคลื่อนที่เข้าสู่นิวเคลียสของ nuclear factor-B (NF-B) p65 สาร MCD ยังยับยั้งการฟอสโฟรีเลชันบนเอนไซม์ JNK แต่ไม่ยับยั้งเอนไซม์ ERK และ p38 mitogen-activated protein kinases (MAPKs). นอกจากนี้ทำการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สาร MCD ต่อเชื้อ Helicobacter pylori 3 สายพันธุ์ คือ ATCC43579 (Amoxicillin-resistant strain), ATCC43504 (Metronidazole-resistant strain) และ ATCC700392 (Tetracycline-resistant strain) และพบว่าสาร MCD มีค่า minimum inhibitory concentration (MIC) ต่อเชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์ เท่ากับ 80 μg/mL ยิ่งกว่านั้นทำการศึกษาฤทธิ์รวมระหว่างสาร MCD กับยา amoxicillin ในการยับยั้งการเจริญของ H. pylori โดยวิธี Checkerboard agar dilution เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิภาพรวมของการออกฤทธิ์ยับยั้ง (Fractional inhibitory concentration indicies; FICI) พบว่าสาร MCD กับยา amoxicillin มี additive effect ต่อเชื้อ H. pylori ATCC43504 ด้วยค่า FICI เท่ากับ 1.0 ในขณะที่มี indifference effect ต่อเชื้อ H. pylori ATCC43579 และ ATCC700392 (FICI เท่ากับ 1.0-1.75) ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร MCD ที่เกิดโดยผ่านการยับยั้งการผลิต nitric oxide, prostaglandin E2 และ tumor necrosis factor- โดยการห้ามวิถีสัญญาณ NF-B และ JNK/MAPK เราแสดงให้เห็นว่าสาร MCD มีศักยภาพที่จะนาไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ นอกจากนี้สาร MCD ยังอาจนาไปใช้เป็นยา anti-Helicobacter ชนิดใหม่ในลักษณะใช้สารเดี่ยวหรือใช้รวมระหว่างสาร MCD กับยา amoxicillin th_TH
dc.description.sponsorship สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject โรคแผลในกระเพาะอาหาร th_TH
dc.subject ยา - - การใช้รักษา th_TH
dc.subject กระเพาะอาหาร - - โรค th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช th_TH
dc.title การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori และต้านการอักเสบของสาร 4-methoxycinnamaldehyde ที่ได้จากเหง้าเร่วหอมเพื่อใช้พัฒนาเป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร th_TH
dc.title.alternative Study on anti-helicobacter pylori and anti-inflammatory of 4-metoxycinnamaldehyde isolated from etlingera pavieana rhizome for development as anti-peptic ulcer agent en
dc.type Research th_TH
dc.author.email klaokwan@buu.ac.th th_TH
dc.author.email punnipa@buu.ac.th th_TH
dc.author.email pariya@buu.ac.th th_TH
dc.author.email waranat@buu.ac.th th_TH
dc.author.email cnatthak@gmail.com th_TH
dc.year 2561 th_TH
dc.description.abstractalternative Trans-4-methoxycinnamaldehyde (MCD) was isolated from the rhizomes of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. showing an anti-inflammatory effect. However, heretofore the molecular mechanism underlying its anti-inflammatory action has not been described. In this study, we investigated this mechanism in lipopolysaccharide (LPS)-induced RAW 264.7 macrophages and found MCD significantly inhibited nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2) and tumor necrosis factor- (TNF-) production in relation to concentration. MCD could decrease LPS-induced protein and mRNA expressions of both inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2). The phosphorylation of inhibitory B (IB) and translocation of nuclear factor-B (NF-B) p65 subunit into the nucleus were inhibited by MCD. Moreover, MCD suppressed phosphorylation of JNK but not ERK and p38 mitogen-activated protein kinases (MAPKs). Moreover, MCD was determined for anti-bacterial activity against three Helicobacter pylori strains ATCC43579 (Amoxicillin-resistant strain), ATCC43504 (Metronidazole-resistant strain) and ATCC700392 (Tetracycline-resistant strain) and displayed minimum inhibitory concentration (MIC) at 80 μg/mL for all tested strains. Moreover, its combination effect with standard antibiotics amoxicillin against these bacteria were determined. The combined effect of MCD with amoxicillin was evaluated using the checkerboard agar dilution method to obtain a fractional inhibitory concentration index (FICI). An additive effect was observed with MCD and amoxicillin against H. pylori ATCC43504 with FICI at 1.0 while the FICI value of the combination of MCD and amoxicillin suggested indifference effect was observed with MCD and amoxicillin against H. pylori ATCC43579 and ATCC700392 (FIC index =1.0-1.75). 6 These findings indicate MCD exerts anti-inflammatory activity through inhibiting production of NO, PGE2 and TNF- by blocking NF-B and JNK/MAPK signaling pathways. We suggest MCD might be potentially developed as a novel therapeutic agent for inflammatory disorderss. Moreover, MCD may be useful alone or in combination with amoxicillin for development as a new class of anti-Helicobacter drugs en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account