DSpace Repository

การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

Show simple item record

dc.contributor.author เอกรัฐ ศรีสุข
dc.contributor.author กล่าวขวัญ ศรีสุข
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:09:55Z
dc.date.available 2019-03-25T09:09:55Z
dc.date.issued 2558
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1900
dc.description.abstract โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวหรือคงการแข็งตัวได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนี้คือ ความชราภาพและโรคหลอดเลือด การลดการผลิตไนตริกออกไซด์ของเอนไซม์เอนโดทีเลียลไนตริกออกไซด์ซินเทส (eNOS) และการเพิ่มความเครียดออกซิเดชันเป็นผลให้มีการลดลงของชีวปริมาณของไนตริกออกไซด์ และสุดท้ายนำไปสู่ภาวะ endothelial dysfunction ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคนี้อาจเกิดได้จากอนุมูลอิสระที่ทาปฎิกิริยากับไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อการคลายตัวของหลอดเลือด นำไปสู่การลดลงของชีวปริมาณไนตริกออกไซด์ ในการศึกษานี้เลือกพืชสมุนไพรไทยจำนวน 5 ชนิด คือ มะรุม กระชายดา ค้างคาวดา เร่วหอม และกวาวเครือแดง ทาการสกัดพืชด้วย 95% เอทานอล 40% เอทานอล และน้ำร้อน นำส่วนสกัดทั้ง 15 ส่วน สกัดมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คือ การกำจัดอนุมูล DPPH และอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ รวมทั้งศึกษาผลต่อการผลิตไตริกออกไซด์ และการฟอสโฟรีเลชันของเลชันของเอนไซม์ eNOS ในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดมนุษย์ (EA.hy926 cell line) จากนั้นทำการตั้งตารายาสมุนไพรใหม่จากพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ และนำไปตรวจสอบต้านอนุมูลอิสระ และการกระตุ้นเอนไซม์ eNOS ทำการสร้างตำรับยาใหม่แบบ blended extracts ได้ 4 สูตร (BF1-BF4) จากส่วนสกัด 95% เอทานอลของมะรุม กระชายดา และกวาวเครือแดง และส่วนสกัดน้ำของกระชายดำ และเร่วหอม เราพบว่าตำรับยาสูตร BF3 และ BF4 มีฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH และอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ที่ดี ทั้งยังเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์และการฟอสโฟรีเลชันของเลชันของเอนไซม์ eNOS นอกจากนี้ทำการเตรียมตารับยาใหม่แบบ combined extracts ได้ 3 สูตร (CF1-CF3) จากมะรุม กระชายดา และกวาวเครือแดง และทำการสกัดสารด้วยวิธีการหมัก และวิธี soxhlet พบว่าตำรับยาสูตร CF1 ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการผลิตไนตริกออกไซด์ไดดีที่สุดในตำรับยาแบบ combined extracts การสกัดสารด้วยวิธีการหมัก ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีกว่าวิธี soxhlet จากนั้นทำการศึกษากลไกการเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ของตำรับยาสูตร BF3 พบว่าตำรับยาสูตร BF3 กระตุ้นการฟอสโฟรีเลชันของเอนไซม์ eNOS และเอนไซม์ที่ส่งสัญญาณชีวภาพที่อยู่เหนือขึ้นไป คือ เอนไซม์ Akt ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าตำรับยาสูตร BF3 อาจถูกนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมเพื่อใช้รักษา และป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ th_TH
dc.description.sponsorship โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject กระชายดำ th_TH
dc.subject กวาวเครือแดง th_TH
dc.subject โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ th_TH
dc.subject เร่วหอม th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.title การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ th_TH
dc.title.alternative Evaluation and new formulation of Thai herbs for treatment of erectile dysfunction en
dc.type Research
dc.year 2558
dc.description.abstractalternative Erectile dysfunction (ED) is the inability of penis to maintain or achieve completely sexual intercourse. The primary risk factors of ED are aging and vascular diseases. The reduction of nitric oxide (NO) production from endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and increased oxidative stress resulting in decreased NO bioavailability, and finally endothelial dysfunction which is an early stage of ED. In this study, five Thai herbal plants (Moringa oleifera, Kaempferia parviflora, Tacca chantrieri, Etlingera pavieana and Butea superba) were chosen. They were extracted by 95% ethanol, 40% ethanol and hot water. Then fifteen extracts were evaluated their in vitro DPPH and superoxide radical scavenging activity. The effect on NO production and eNOS protein phosphorylation in human endothelial EA.hy926 cells were also determined. The herbal mixture was designed from the plant showing potential biological activities and investigated in vitro antioxidant activity and eNOS activation. Four blended extracts (BF1-BF4) from 95% ethanol extract of M. oleifera (1E95), K. parviflora (2E95) and B. superba (5E95), water extract of K. parviflora (2W) and E. pavieana (4W) were prepared. We found that BF3 and BF4 showed high activity on DPPH and superoxide radical scavenging. In addition to, BF3 and BF4 significantly increased NO production and eNOS protein phosphorylation. Moreover, three combined extracts (CF1-CF3) from M. oleifera, K. parviflora and B. superba were made. These herbal formulations were extracted using maceration and soxhlet methods. Among them, CF1 contained the most potent antioxidant activity and stimulatory effect on NO production. Biological activities of combined extracts prepared from maceration technique were higher than that of soxhlet technique. The blended extract BF3 was further studied the molecular mechanism underlying its stimulatory effect on NO production. BF3 stimulated the phosphorylation of eNOS and upstream signaling Akt. The obtained data indicated that blended extract BF3 would be a good choice to develop as food supplement for treatment and prevention of ED en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account