DSpace Repository

กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยา

Show simple item record

dc.contributor.advisor เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
dc.contributor.author จันทกาญจน์ โชคพิบูลไพศาล
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.date.accessioned 2023-09-18T07:53:58Z
dc.date.available 2023-09-18T07:53:58Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10130
dc.description งานนิพนธ์ (กจ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
dc.description.abstract การศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อต้องการศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ที่มีต่อธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องการศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 โดยจากการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจัยข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคล องค์กรสำคัญ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ที่มีต่อธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interviews) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษาสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ที่มีต่อธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก รวมไปถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยี 4.0 พฤติกรรมการเดินทางของท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนมีพัฒนาตนเอง สามารถยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมีความความรุนแรงขึ้น การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ที่มีต่อธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในแง่ ทางบวกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่การบริการ ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากและสะดวกขึ้น ในแง่ทางลบเกิดการเปรียบเทียบราคา/ ตัดราคากันระหว่างธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มีความเสียเปรียบต่อเว็บไซต์ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนักท่องเที่ยว กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 ของธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่า ผู้ประกอบการควรเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยการหันมาเน้น นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น พัฒนาการบริการของตนเองให้มีความสามารถทางการแข่งขันมากกว่าคู่แข่ง มุ่งสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการจัดการระบบต่าง และการยกระดับการบริการให้เหนือกว่าคู่แข่ง นำเอาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการในการศึกษาถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0 การตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐ มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนายกระดับคุณภาพงานบริการรวมทั้งรับข้อมูลข่าวสาร ด้วยความระมัดระวัง
dc.language.iso th
dc.publisher คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rights มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subject อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
dc.subject มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
dc.subject ธุรกิจขนาดกลาง
dc.subject ธุรกิจขนาดย่อม
dc.title กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยา
dc.title.alternative Strtegy dpttion of smes tourism business for technology 4.0 in ptty city
dc.type วิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative A study of adaptation strategies of small and medium sized tourism enterprises for the 4.0 technology era in Pattaya. The objectives of the study are to study the situation of the change of 4.0 technology towards SMEs in tourism in Pattaya area. For study the impact on business operations and want to study adaptation strategies to support the changes in technology 4.0 with the goals of collecting recommendations and guidelines for strategic adjustment of tourism SMEs in Pattaya area to cope with technological changes 4.0. In order to study the researcher collected data from academic documents, articles, journals, thesis, and research reports. Information from the internet in order to acquire important persons, organizations, or those involved in the situation of technological change 4.0 towards tourism SMEs in Pattaya area and key informants were selected by purposive sampling. To collect data the researcher used the method of In-depth Interview by using the Semi-Structure Interviews that the researcher created.The study results for the situation of the change of technology 4.0 on tourism SMEs in Pattaya The outbreak of the Covid 19 virus has greatly reduced the number of tourists including the ongoing sluggish economic situation of technology 4.0. Travel behavior of tourism has changed, Competitors in tourism in ASEAN countries have their own development to upgrade the competitiveness which making the tourism competition more intensive. In the study of the impact of 4.0 technology changes on tourism SMEs In a positive sense, leverage technology for research information to facilitate services make it easier to reach the target customers more conveniently. But On the negative side, there is a price comparison and price cutting between tourism businesses. There is a disadvantage to large business websites that can seize market share of tourists. Adaptation strategies to support the 4.0 technology change of tourism SMEs In Pattaya, it is found that entrepreneurs should adjust their business strategies by more focusing on Thai tourists and improving their services to be more competitive than competitors. Aimed at communicating with tourists and create access to information by using online communication channels. The introduction of technology for managing different systems and improving service levels to be superior to competitors also bring the database storage system to operate. By the study of recommendations and strategies for the transformation of SMEs in tourism. in the area of Pattaya City to support the change of technology 4.0 Realization of self-development to catch up with the change of technology and want the government to participate to develop, improve the quality of service including access to information and approach the news with considerations.
dc.degree.level ปริญญาโท
dc.degree.discipline การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
dc.degree.name การจัดการมหาบัณฑิต
dc.degree.grantor มหาวิทยาลัยบูรพา


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account