กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9897
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวเรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Results of problembsed lerning mngement ctivities with sqrqcq strtegy on interest nd vlue of money in mthemticl problem solving nd connection bilities of grde 11 students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขณิชถา พรหมเหลือง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อัศวิน ดวงจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
คำสำคัญ: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การแก้ปัญหา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9897
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58910174.pdf7.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น