กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9847
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Plnkton community structure in trt by, trt province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วิชญา กันบัว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
แพลงก์ตอน
ประชากรแพลงก์ตอน
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9847
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60910015.pdf4.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น