กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9821
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Qulity of services on public reltions by thmi subdistrict dministrtive orgniztion, mphoe krthumbn, smutskorn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภูริชา ฉวีวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
คำสำคัญ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ -- การประชาสัมพันธ์
ประชาชน -- ทัศนคติ
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9821
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61930029.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น