กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9800
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strtegies of techer preprtion development for eductionl institution in estern economic corridor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ เพ็งพันธ์
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกหัดครู
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
การฝึกสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกต่อการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันการครุศึกษาต่อการพัฒนาการผลิตครูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 3) เสนอกลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารของสถาบัน การครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 แห่ง จำนวน 39 คน และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครู จำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อการผลิตครูของสถาบันการ ครุศึกษาในภาคตะวันออก ส่งผลกระทบในด้านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) บทบาทของสถาบันการ ครุศึกษาต่อการพัฒนาการผลิตครูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาจากการดำเนินการ ใน 4 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการรับเข้ามาเป็นครู กระบวนการผลิตครู กระบวนการ พัฒนาอาจารย์ และกระบวนการติดตามผล 3) กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่ออบรมด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี ให้ตอบสนองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 2 การทำความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการให้สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเครือข่าย กลยุทธ์ที่ 3 จัดบริการวิชาการเป็นชุมชนด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน โดยนักศึกษาครูและผู้สอนของสถาบันผลิตครูร่วมกัน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการผลิตครูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9800
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58810215.pdf2.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น