กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9714
ชื่อเรื่อง: การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tourism sfety mngement in ptty city re
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กฤษฎา นันทเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จุฬาลักษณ์ พันธัง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว -- มาตรการความปลอดภัย
พัทยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
การท่องเที่ยว -- การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9714
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55810211.pdf9.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น