กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9709
ชื่อเรื่อง: การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Legl execution of gurntors in criminl cses in thilnd
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนวัฒน์ พิมลจินดา
ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ไพโรจน์ ทิมจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คดีอาญา
การบังคับคดี
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9709
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55810201.pdf4.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น