กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9698
ชื่อเรื่อง: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Administrtion bsed on good governnce principles t dong phry subdistrict, bor klu district, nn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก
วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- น่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9698
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59930126.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น