กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9688
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการให้บริการาของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service qulity of registrtion nd identifiction crd section district office of stthip Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุณี หงษ์วิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รุ่งทิพย์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริการสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9688
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59930116.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น