กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9686
ชื่อเรื่อง: ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Hppiness t work enhncement for municiplity city officers model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษฎา นันทเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ธิดารักษ์ ลือชา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความสุข
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9686
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55810005.pdf1.88 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น