กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9666
ชื่อเรื่อง: รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ledership styles ffect to dministrtor’s locl government orgniztion long thicmbodin border, s keo, province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชิตพล ชัยมะดัน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- สระแก้ว
ผู้นำชุมชน -- สระแก้ว
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9666
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57810057.pdf4.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น