กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9571
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Public prticiption in police community reltions in bng sphn district prchupkhiri khn province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
บุญรัตน์ วิญญุกานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9571
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920742.pdf1.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น