กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9562
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The stisfction of people towrds services of dmrongdhm center, sirch district, chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9562
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920171.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น