กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9504
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Heqing district, bi ethic metl hndicrfts te set development: contemporry cretive
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Linyi
Zhng
ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภรดี พันธุภากร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
หลินอี้, จาง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หัตถกรรม -- จีน
เครื่องเคลือบดินเผา -- จีน
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9504
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58810079.pdf7.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น