กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9498
ชื่อเรื่อง: การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี เมืองลี่เจียง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Souvenir designing inspired by dongb culturl in lijing city
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Yng
Shuhn
ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
หยาง,ซูแฮน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: ของที่ระลึก -- การออกแบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ของที่ระลึก -- จีน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9498
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920291.pdf5.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น