กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9497
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of emotionl color to crete pinting for unique-emotion expression
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปิติวรรธน์ สมไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Junqiu
Qin
จุนชิว, เฉียน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: ความรู้สึก
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สี -- แง่จิตวิทยา
สี
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9497
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920626.pdf3.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น