กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9481
ชื่อเรื่อง: คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Custion theory : children’s interctive picture book
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Mng
Li
ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปิติวรรธน์ สมไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ลี้, เม้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: วรรณกรรมสำหรับเด็ก -- การเขียน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
กรรม -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9481
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57920309.pdf65.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น