กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9477
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดสีจากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพปัก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: xtrction of color plette from dongchun red lnd towrds the cretion of embroidery hndicrft
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Li Li
ภรดี พันธุภากร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ลี้, ลี้
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: สีในธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สี
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9477
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59920393.pdf17.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น