กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/943
ชื่อเรื่อง: พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Polymer nanocomposite latex : antimicrobial and physicochemical properties
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ปริยา นุพาสันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: นาโนคอมพอสิต
โพลิเมอร์
สารต้านการติดเชื้อ
สารต้านจุลชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะลดปัญหาการเกาะตัวกันและปรับปรุงสมบัติการกระจายตัวของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในพอลิเมอร์เมทริกซ์ โดยการกราฟต์เมทิล เมทาไครเลต บนผิวหน้าของนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซซันแบบแรดิคัล ขั้นตอนแรกเตรียมพันธะคู่บนผิวนาโน-ซิงค์ออกไซด์ โดยการทำปฏิกิริยากับสารควบคู่ (y-methacryloxypropyl trimethoxysilane) หลังจากนั้นกราฟต์ด้วยเมทิล เมทาไครเลตมอนอเมอร์ โดยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันนาโนคอมโพสิตที่เตรียมได้ถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR, TEM, XRD, TGA และการทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย พบว่าสามารถกราฟต์อนุภาคคอมโพสิตด้วยพอลิ (เมทิลเมทาไครเลต) ผ่านพันธะของสารคู่ควบ ซึ่งยืนยันได้ด้วยเทคนิค FT-IR จากการศึกษาด้วยเทคนิค TEM และทดสอบการตกตะกอนพบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ดัดแปลงผิวหน้าเกิดการเกาะตัวของอนุภาคในเมทริกซ์พอลิเมอร์น้อยลง สมบัติการกระจายตัวของอนุภาคในตัวทำละลายดีขึ้นผลจาก TGA เทอร์โมแกรมพบว่านาโนคอมโพสิตมีเสถียรภาพทางความร้อนดีกว่าพอลิ (เมทิลเมทาไครเลต) โฮโมพอลิเมอร์ และนาโนคอมโพสิตแสดงสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ที่ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/943
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น