กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/916
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุวรรณา ภาณุตระกูล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/916
dc.description.abstractหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) เป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย เป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป หอยนางรมดำรงชีวิตแบบเกาะอยู่กับที่ และกินอาหารแบบกรองกิน ทำให้มีโอกาสได้รับการปนเปื้อนจุลชีพ เช่นแบคทีเรียก่อโรค และโลหะหนักจากมวลน้ำ ในการศึกษานี้จึงทำการทดลองลดแบคทีเรียได้แก่ แบคทีเรียรวมในกลุ่ม Vibrio, V. parahaemolyticus, V. cholera, E. coli และ โลหะหนักในหอยนางรมโดยกระบวนการ Depuration ในระบบน้ำไหลวนแบบปิดขนาดเล็ก ในการทดลองความเข้มข้นของโลหะหนักในหอยนางรมอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค หอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงหอยนางรมจากอ่างศิลาถูกนำมาพักในระบบ Depuration แบบน้ำไหลวน ซึ่งออกแบบให้ถ่านกัมมัรต์ และซีโอไลท์ดูดซับโลหะหนักที่หอยนางรมปลดปล่อยออกมาในน้ำทะเลความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน ทำการทดลองเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำตัวอย่างมาวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ พบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ Cd, Cu, Hg, Pb และ Zn ที่ 0 ชั่วโมง เท่ากับ 0.08 ± 0.02 µ g/g, 26.85 ± 6.08 µ g/g, 4.12 ± 0.73 ng/g, 0.18 ± 0.02 µ g/g และ 198.35 ± 72.73 µ g/g ตามลำดับ ความเข้มข้นเฉลี่ยของ Cd, Cu, Hg, Pb และ Zn ที่ 48 ชั่วโมง ลดลงเท่ากับ 0.03 ± 0.03 µ g/g, 15.90 ± 4.03 µ g/g, 2.51 ± 0.33 ng/g, 0.14 ± 0.04 µ g/g และ 98.74 ± 51.34 µ g/g ตามลำดับ โดยค่าความเข้มข้นที่ 48 ชั่วโมงของ Cd, Cu, Hg, Pb และ Zn มีค่าความเข้มข้นต่ำกว่าชั่งโมงเริ่มต้น 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)ยกเว้น Pb โดยอัตราการลดลงของ Cd, Cu, Hg และ Zn มีค่าเท่ากับ 0.001 µg/hr, 0.228 µg/hr, 0.033 ng/hr และ 2.705 µg/hr ตามลำดับ จากการทดลองนี้พบว่า ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นของ Cu และ Zn ที่มีค่าเกินมาตรฐาน เมื่อผ่านกระบวนการ Depuration แล้วมีค่าลดลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณเข้มข้นของโลหะหนักในหอยนางรมกับเวลาที่ 0 ถึง 48 ชั่วโมง มีความสัมพันธืแบบแปลผกผันเป็นกราฟเชิงเส้น ในกาทดลองแบคทีเรียแบบรวมในกลุ่ม Vibrios, V. parahaemolyticus, V. cholera และ E. coil ในหอยนางรมด้อยแสงอัลตร้าไวโอเลต ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดแบคทีเรียในระบบ Depuration แบบน้ำหมุนวนระบบปิด 2 แบบ ที่อัตราการไหลของน้ำ 6 ลิตรต่อนาที และ 3 ลิตรต่อนาที ตัวอย่างหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงหอยนางรมจากอ่างศิลาถูกนำมาพักไว้ในระบบ Depuration แบบน้ำหมุนวนระบบปิด ตรวจวัดปริมาณ แบคทีเรียรวมในกลุ่ม Vibrios, V. parahaemolyticus, V. cholera และ E. coil ในหอยนางรมที่ผ่านการลดเชื้อที่เวลา 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่งโมง ผลการศึกษาพบว่าในทั้งสองการทดลองปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุ่ม Vibrios, V. parahaemolyticus และ V. cholerae ในหอยนางรมมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านการ Depuration ได้ 3ชั่วโมง จากนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างชั่วโมงที่ 4-20 แล้วจึงเริ่มลดลงอีกจนไสมารถตรวจวัดได้ที่ชั่วโมงที่ 96 ส่วนปริมาณ E. coli มีค่าเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 3 และลดลงจนตรวจไม่พบที่ 96 ชั่วโมงth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการปนเปื้อนในอาหารth_TH
dc.subjectโลหะหนักth_TH
dc.subjectแบคทีเรียก่อโรคth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการลดการปนเปื้อนเชื้อในกลุ่ม Vibrios และโลหะหนักในผลิตภัณฑ์หอยนางรมสดth_TH
dc.title.alternativeDepuration of vibrios bacteria and heavy metals contaminations in fresh oyster productsen
dc.typeResearch
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeOyster (Saccostrea cucullata) is an economic important bivalve species in Thailand. It is one of most favorte seafood for Thais. Oyster is a sesile species and filter feeder. Hence they have a high chance to accumulate microbial such as pathogenic bacteria and heavy metals from surrounding water. This study is an attempt to reduce Vibrio bacteria, V. parahaemolyticus, V. cholera, E. cili and heavy metal concentrations in oyster to safety for level for human consumption. To reduce heavy metal concentration in oyster, the oyster sample from Angsila bay were placed in close circulation depuration system with a denity oF 14 oysters per 100 liters of seawater at 25 ppt. Activated carbon and zeolite were used to absorbed released heavy metals from the oyster. Oysters were collected at 0, 6, 12, 24 and 48 hours for heavy metal determination. Concentrations of Cd, Cu, Pb, Zn and Hg in oyster before the depuration process (0 hour) were 0.08 ± 0.02 µ g/g, 26.85 ± 6.08 µ g/g, 0.18 ± 0.02 µ g/g, 198.35 ± 72.73 µ g/g and 4.12 ± 0.73 ng/g wet weight, respectively. Cu and oyster before depurating were higher than safety standard. All of the heavy metals except Pb in oysters showed reducing patterns with increasing depuration period. Their concentrations after 48 houre depuration were significantly (p<.05) lower than at 0 houres. Concentrations of Cd, Cu, Pb, Zn and Hg in oyster after 48 hours depuration were 0.03 ± 0.03 µ g/g, 15.90 ± 4.03 µ g/g, 0.14 ± 0.04 µ g/g 98.74 ± 51.34 µ g/g and 2.51 ± 0.33 ng/g wet weight, respectively. Reducing rate of Cd, Cu, Zn and Hg in oyster were 0.025 µ g/day, 5.474 µ g/day, 54.809 µ g/day and 0.804 ng/day. All of the heavy metal concentrations in oyster after the depuration process were within safety standard for human consumption. To reduce total Vibrio bacteria, V. parahaemolyticus, V. cholera and E.cpli, oyster sample from Angsila bay were place in 2 closed circulate depuration systems. The efftciency in decreasing total Vibrio, V.parahaemolyticus, V. cholerae and E. coli in live oyster of 2 closed circulate depuration systems, with 6 L/mims and 3 L/mins flow rate were compared. Ultraviolet lamp was used as the main process to reduce bacterial contamination in flowing water. The depurated oysters were collected at 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours for total Vibrio, V.parahaemolyticus, V.cholerae and E.coli coumt. Rrsults show that in both experiments total vibrio, V.parahaemolyticus and V.cholerae in oysters were rapidly decreased within the first 3 hours of the depuration processes in both experments. Howerver, the numbers of these bacteria in oyster were found torisc within 4 to 20 hour brfore decreased to undetectable level at 96 hour. The amount of E. coli was increased witin the first 3 hour and reduced to undetectable after 96 hours.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น