กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/908
ชื่อเรื่อง: ฟองน้ำทะเล: การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine Sponges: Discovery of compounds with bioactivities potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิวรรณ วัฒนดิลก
วรรณภา กสิฤกษ์
เอนก กิจเจา
กานต์พิชชา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ฟองน้ำทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สารสกัดหยาบจากฟองน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี และระยอง จำนวน 24 ตัวอย่างถูกทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้อต้นพบว่า (ก) สารสกัดหยาบจากฟองน้ำ 4 ตัวอย่าง ฟองน้ำแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ระดับไม่รุนแรงจนถึงปานกลางกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus และเชื้อรา Mortiertella ramanniann (ข) สารสกัดหยาบจาก 6 ตัวอย่าง ฟองน้ำแสดงฤทธิ์ต้านสารมะเร็ง โดยยับยั้งเซลมะเร็งปอด (NCI-H187) และเต้านม (BC) (ค) สารสกัดหยาบจาก 8 ตัวอย่าง ฟองน้ำแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ปากและ (ง) สารสกัดหยาบจากฟองน้ำเกือบทุกตัวอย่างแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค โดยยับยั้งเชื้อ Mycobacterium tuberculosis H37Ra Twenty-four crude extracts from Thai marine sponges, collected from the Gulf of Thailand at Chonburi and Rayong province, were screened the biological activities. The results showed that (a) the crude extract from four marine sponges exhibited mild to moderate activity against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Mortierella ramanniana (b) the crude extract from six marine sponges showed the anticancer activity against NCI-H187 small cell lung cells and BC breast cancer cells (c) the crude extract from eight marine sponges exhibited the anti HSV-1 activity and (d) the most of crude extracts from marine sponges exhibited in vitro anti-TB activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/908
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น