กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/889
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Internet user behavior and health impacts on students in Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
สุกัญญา ยิ้มใย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรม
สุขภาพ
อินเทอร์เน็ต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 522 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ถึงข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตควรใช้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้มีความรู้ส่วนน้อยที่นำไปปฏิบัติจริง ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายจากการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำนวนเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ 1 สัปดาห์ที่มากขึ้น มีผลกระทบต่อร่างกายของนิสิตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและไม่สัมพันธ์กับจำนวนเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ 1 สัปดาห์ ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางและไม่สัมพันธ์กับจำนวนเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ 1 สัปดาห์ การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับจำนวนเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ให้ความรู้แก่นิสิตในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/889
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น