กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8567
ชื่อเรื่อง: ผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cretion of pintings : the suffering of extinction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรดี พันธุภากร
ปิติวรรธน์ สมไทย
รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
จิตรกรรม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลงานวิจัยชุด จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์: ทุกทุกข์การดับสูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นสัจธรรมแห่งโลก และนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 2 มิติ แนวงานศิลปะแฟนตาซี (Fantasy Art) ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบที่แสดงออกถึงการรับรู้ถึงการมีอยู่ของความทุกข์ อันมีเหตุจากการดับไป และต้องดับไปของสิ่งอันเป็นที่รัก เป็นภาวะของการทำความเข้าใจในความจริงแห่งโลก นั่นคือสัจธรรม อารมณ์ความรู้สึกภายในผลงานมีกลิ่นอายของพิธีกรรม และความเชื่อ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จำนวน 6 ชิ้น ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นภาวะของการทำความเข้าใจถึงกฎธรรมชาติ ผลงานชิ้นที่ 2 เป็นการพิจารณาถึง การจากไปคือเรื่องธรรมดาของโลก ผลงานชิ้นที่ 3-5 เป็นการระลึกถึงความตาย (มรณสติ) ในเรื่องราวแห่งการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก ผลงานชิ้นที่ 6 เป็นการระลึกถึงความตาย (มรณสติ) เพื่อเตือนตนเองอยู่เสมอถึงความตายที่เป็นสิ่งใกล้ตัว และจากผลงานวิจัยนี้ ยังเป็นการศึกษาเรียนรู้ เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ ความตายอย่างสงบและมีสติ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55920392.pdf11.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น