กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8564
ชื่อเรื่อง: ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The dynmic interction in fmily ties
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ปิติวรรธน์ สมไทย
ภัคเนตร พุทธิโภคิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ในครอบครัว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ชีวิตทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่จากความรักความอบอุ่น และการปกป้องดูแลเพื่อให้เจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่สวยงามโดยมีฐานของสามเหลี่ยมเป็นความผูกพันระหว่างพ่อแม่ถ้าพ่อกับแม่มีความสัมพันธ์รักใคร่ปรองดองแน่นแฟ้น ก็จะส่งผลถึงส่วนยอดของสามเหลี่ยม คือ ลูกให้มั่นคงเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความผูกพันในครอบครัวเป็นไปด้วยดีในการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน ความรักความอบอุ่น ในครอบครัวของข้าพเจ้า 2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวอันเกิดจากความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอัน เกิดมาจากสายใยที่มาจากสายเลือดเดียวกัน 4. เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์จากการวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบันให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแม่ “ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต” ใช้เทคนิคการจุด ซึ่งเป็นทัศนธาตุ เริ่มต้นเล็ก ๆ มารวมกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวอันเกิดจากความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจากสายใยที่มาจากสายเลือดเดียวกัน โดยผลงานที่สร้างสรรค์จากการวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่าง ของสถาบันครอบครัวในปัจจุบันให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแม่ ผลของการวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพัน ความอบอุ่นอันเกิดจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว นั่นคือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัวเชิงพลวัติโดยหวังว่าจะส่งผลต่อผู้ชมผลงานให้ตระหนักถึงความใกล้ชิดของสถาบันครอบครัวจากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าบนผลงานสร้างสรรค์และวิจัยฉบับนี้
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8564
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54920582.pdf7.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น