กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8555
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวัน : วัสดุผสม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of dily pollution: mixed mterils
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิติวรรธน์ สมไทย
ภานุ สรวยสุวรรณ
ปรเมษฐ์ ใจห้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
มลพิษ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมลภาวะในชีวิตประจำวันที่ผู้วิจัยพบเจอ จากการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางสัญจร โดยนำของเสียที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบวัสดุผสมการศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้เพื่อสร้างบรรยากาศการรับรู้ให้เห็นถึงการสะสมของมลพิษที่ใช้ระยะเวลาโดยมีน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวของการได้รับผลกระทบจากมลพิษ จากผลการศึกษาพบว่ามลภาวะนั้นเกิดจากของเสียที่เป็นพิษถูกปะปนมาในอากาศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดซึ่งผู้วิจัยได้นำประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับข้อมูล จึงเกิดเป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ ด้วยการนำเอาวัสดุที่เป็นมลพิษจริงมาใช้เพื่อให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ในการนำเสนอผลงานผู้ชมจะได้รับรู้ทั้ง ภาพ กลิ่น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมทำให้ผู้ชมตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษและหาแนวทางการป้องกันต่อไป ความหมายที่แฝง อยู่ในผลงานผู้วิจัยต้องการสื่อถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเริ่มจากเด็กที่มีความบอบบาง อ่อนโยน ความรุนแรงของมลพิษยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังส่งผลร้ายต่อไปยังครอบครัวซึ่งมีจำนวนคนที่มากขึ้น นั้นหมายถึง จำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก็ยิ่งมีมากขึ้นจนเกินระดับที่มนุษย์จะรับไหว อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ไม่สามารถช่วยทำให้มลพิษลดน้อยลงได้ผู้วิจัยเพียงหวังแต่ให้ผลงานเป็นเครื่องช่วยเตือนถึงพิษภัยจากมลพิษที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8555
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920643.pdf3.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น