กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/854
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุบัณฑิต นิ่มรัตน์th
dc.contributor.authorวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัยth
dc.contributor.authorสวามินี ธีระวุฒิth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:47Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:47Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/854
dc.description.abstractโครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีให้ปราศจากยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์และแบคทีเรียก่อโรค” ในปีที่ 1 ได้ศึกษาถึงสถานการณ์ การปนเปื้อนของสารเคมี ได้แก่ ยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางกายภาพ เคมีและคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของอาหารทะเลแปรรูปที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า อาหารทะเลแห้งมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและ สีสังเคราะห์ร้อยละ 0.00-39.02 และ 14.89-100.00 ตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงมากที่สุดคือ หมึกแห้งและหมึกแปรรูป (ร้อยละ 39.02) และผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์สูงที่สุดคือ ปูกรอบ (ร้อยละ 100) ส่วนการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทกุ้งแห้งมีค่า a สูงสุด (0.594 ± 0.00-0.822 ± 0.22) กุ้งแห้งและหมึกตากแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นใกล้เคียงกัน และสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น โดยมีค่าเท่ากับ 13.03 ± 1.77-29.34 ± 0.72 % และ 11.22 ± 0.04-31.69 ± 0.85 % ตามลำดับ ส่วนกุ้งแห้ง หอยแห้ง หมึกและปลาแปรรูป มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.63 ± 0.03 – 2.29 ± 0.02 % ในขณะที่ปูกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ต่ำที่สุด (0.27 ± 0.03 – 0.38 ± 0.02 %) และปลาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพีเอชสูงที่สุด (5.97 ± 0.01 – 9.24 ± 0.01) และเมื่อนำมาศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปมีค่าอยู่ระหว่าง 3.00 ± 0.00 × 102 - 5.23 ± 0.63 × 109 CFU/g โดยแบคทีเรียที่พบมากกว่าร้อยละ 50 เป็นแบคทีเรียในสกุล Staphylococcus, Bacillus และ Pantoea ส่วนปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีพบในช่วง 0.00 – 1.04 ± 0.04 × 105 CFU/g โดยแบคทีเรียที่พบได้แก่ Acinetobacter calcoaceticus, A. hemolyticus, Acinetobacter spp., Bordetella holomesii, Burkholderia cepacia complex, Kluyvera cryocrescens, Neisseria weaver, Rahnella aquatilis, Shigella dysenteriae, Serratia ficaria, S. odorifera, S. plymuthica และ S. rubidaea ส่วนแบคทีเรียกลุ่มทนเกลือมีปริมาณอยู่ในช่วง 1.00 ± 0.00 × 102 – 3.12 ± 0.18 × 109 CFU/g โดยแบคทีเรียสกุล Staphylococcus, Bacillus และ Pantoea เป็นแบคทีเรียที่พบมากที่สุด ในขณะที่แบคทีเรียในสกุล Listeria, Micrococcus, Bordetella และ Burkholderia พบได้ในผลิตภัณฑือาหารทะเลแปรรูปบางชนิดเท่านั้นth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมอาหารทะเล -- มาตรการความปลอดภัยth_TH
dc.subjectสารต้านจุลชีพth_TH
dc.subjectสารต้านแบคทีเรียth_TH
dc.subjectอาหารทะเล -- การปนเปื้อนth_TH
dc.subjectอาหารทะเล -- จุลชีววิทยา -- ไทย -- ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีให้ปราศจากยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์และแบคทีเรียก่อโรคth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of seafood products sale in Chon Buri for insecticides, synthetic dyes and pathogenic bacteria-freeen
dc.typeResearch
dc.author.emailsubunti@buu.ac.th
dc.author.emailsawamin@buu.ac.th
dc.author.emailverapong@buu.ac.th
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeThis research entitled “Development of seafood products sale in Chon Buri for insecticides, synthetic dyes and pathogenic bacteria-free” in the first year was investigated on contamination occurrence of pesticides, synthetic dyes as well as physical, chemical and microbiological characteristics of dried seafood products distributed in Chon Buri Province. Result demonstrated that dried seafood products were contaminated with pesticides and synthetic dyes for 0.00 to 39.02% and 14.89 to 100.00% respectively. Among all products, dried and processed cephalopods showed the highest contamination of pesticides (39.02%) while crisp crabs were the highest synthetic-dyes contaminated products for 100% contamination. In case of physical and chemical characteristics, dried shrimp consisted of the highest a value (0.594±0.00 to 0.822±0.22). Among dried seafood products, dried shrimp and dried cephalopods were the highest moisture contents for 13.03±1.77 to 29.34±0.72% and 11.22±0.04 to 31.69±0.85%, respectively. Additionally, dried shrimp, dried mussels, processed cephalopods and processed fish presented the similar percentages of sodium chloride, which were in a range of 0.63±0.03 to 2.29±0.02% whereas crisp crab were the lowest percentage of sodium of sodium chloride (02.7±0.03to 0.38±0.02%). Processed fish presented the highest pH for 5.97 ± 0.01 to 9.24±0.01. The heterotrophic bacteria numbers in all dried seafood products ranged from 3.00±0.00×102 to 5.23±0.63×109 CFU/g. Staphylococcus, Bacillus and Pantoea were dominantly found more than 50% of total bacterial contamination. The number of Enterobacteriaceae was in a range of 0.00 to 1.04±105CFU/g and Acinetobacter calcoaceticus, A. hemolyticus, Acinetobacter spp., Bordetella holomesii, Burkholderia cepacia complex, Kluyvera cryocrescens, Neisseria weaver, Rahnella aquatilis, Shigella dysenteriae, Serratia ficaria, S. plymutica and S. rubidaea were commonly found in dried seafood products. The numbers of halotolerant bacteria fluctuated from 1.00±0.00×102to 3.12±0.18×109CFU/g. Staphylococcus, Bacillus and Pantoea were predominantly bacterial flora while Listeria, Micrococcus, Bordetella and Burkholderia were also detected in some types of dried food products.ฃen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น