กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8538
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Conveying the beutiful yog through flower
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิติวรรธน์ สมไทย
ภานุ สรวยสุวรรณ
จิรดา ไชยศิริโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
โยคะ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์การฝึกโยคะ การฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะท่าทางจะสอดคล้องกับการหายใจซึ่งเป็นการรวมกาย และจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะเป็นการฝึกประสาทความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้สุขภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ้น พัฒนาการที่เกิดขึ้นจากโยคะ คือ พัฒนาการด้านจิตใจและร่างกาย สามารถสร้างความผ่อนคลาย ปล่อยว่าง และสมาธิ ได้ในระหว่างที่ฝึกโยคะ โยคะไม่ได้เกิดจากศาสนา ปรัชญา หรือลัทธิ แต่เป็นวิธีการดูแลสุขภาพและจิตใจตามธรรมชาติ ผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และการฝึกปฏิบัติโยคะอย่างต่อเนื่อง พบว่า การฝึกโยคะเป็นวิธีการบำบัดและรักษาเชิงรุกตามแนวธรรมชาติ กระตุ้นจักระในร่างกาย ศูนย์รวมพลังที่เกิดจากการผสมผสานของพลังทางร่างกายและพลังทางจิต อีกทั้งโยคะเป็นการฝึกเคลื่อนไหวที่มีลักษณะท่วงท่าที่นุ่มนวล อ่อนช้อย สวยงาม ใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับลมหายใจ ซึ่งส่งผลให้ในระหว่างการฝึกโยคะ จะช่วยผสานร่างกายและจิตใจให้เกิดความสงบ มีสมาธิในขณะฝึกโยคะ จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยถ่ายทอดภาพถ่ายในรูปแบบสื่อผสม 3 มิติ และผสมวิธีการจัดวาง (Installation art) ผ่านดอกไม้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนความสวยงาม อ่อนโยน เพื่อแสดงทัศนคติส่วนตัวที่มีต่อการฝึกปฏิบัติโยคะ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8538
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57920315.pdf2.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น