กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8535
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Heqing district, bi ethic metl hndicrfts te set development: contemporry cretive
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
ภรดี พันธุภากร
หลินอี้, จาง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Linyi, Zhang
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หัตถกรรม -- จีน
เครื่องเคลือบดินเผา -- จีน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อของชนชาติไป๋ หมู่บ้าน ซินหัว และศึกษารูปแบบลวดลาย ขั้นตอนการผลิต เทคนิคและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่งเพื่อค้นหาดีเอ็นเอทางวัฒนธรรมและออกแบบ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโลหะในรูปแบบใหม่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพแวดล้อมในภูมิภาค สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติไป๋ในหมู่บ้านซินหัว อำเภอเฮ่อชิ่งพบว่า ดีเอ็นเอทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับน้ำ หัตถกรรมโลหะโบราณ วัสดุจำพวกทองแดง เงิน และรูปแบบลวดลายทางศิลปะ ทั้งนี้ เมื่อนำดีเอ็นเอที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบชุดเครื่องชาโลหะด้วยการผสมผสานคุณลักษณะทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชนชาติไป๋และแปลเป็นความหมายใหม่ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนสมัยใหม่กับชุดน้ำชา พบว่า สามารถทำให้หัตถกรรมโลหะของอำเภอเฮ่อชิ่งมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ได้รับการพัฒนาไปควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม้ปลุกจิตสำนึกของคนยุคใหม่ให้ตระหนักถึงความงามของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและความสำคัญของหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ตลอดจนก่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอด เอกลักษณ์ประจำชาติของชนกลุ่มน้อย สร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตนเองได้
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8535
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58810079.pdf7.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น