กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8513
ชื่อเรื่อง: คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Custion theory : children’s interctive picture book
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
ปิติวรรธน์ สมไทย
ลี้, เม้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Meng, Li
คำสำคัญ: วรรณกรรมสำหรับเด็ก -- การเขียน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
กรรม -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็ก” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาหลักคำสอนเรื่องกรรมตามความหมายของศาสนาพุทธในประเทศจีนและทฤษฎี จิตวิทยาสำหรับเด็ก 2) วิเคราะห์รูปแบบของหนังสือภาพ 3) การออกแบบนิทานที่สอดคล้องกับหลักคำสอนเรื่องกรรม และ 4) การสร้างสรรค์หนังสือภาพนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า กรรมในทางศาสนาพุทธสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่ายว่า “ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว” แต่การอธิบายให้เด็กเข้าใจว่ากรรมคืออะไรถือเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก ดังนั้น การนำหลักคำสอนเรื่องกรรมมาสร้างสรรค์เป็นภาพนิทานประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก สภาพแวดล้อม สงครามและความดีจะสามารถจรรโลงใจและทำให้เด็กในปัจจุบันมีแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมได้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าใจคุณค่าในตนเองยกระดับความรู้ความสามารถด้านศีลธรรมและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กได้อีกทั้งเมื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังสามารถทำ ให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้สร้างความสนุกสนานและเข้าใจหลักคำสอนเรื่องกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8513
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57920309.pdf65.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น